น.ส.กมลชนก มุลมานัด

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

นางสาวพรทิพย์ นาแฮ

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

นางสาวพรฟ้า ดำรงเกียรติไพร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญ
 

นางสาวพิมพ์ชนก ใจพัฒนากุล

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวสุจ่า จำปาเกศาศรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาวโนหร่า คงอยู่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ ปชาบดีเถรีวิทยาลัย 

นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

นางสาวชาลินี พรานตะกุยหนุ

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง