นายนพพล ศรีศักดา

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

นายนกยูง วรวิริยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นายหฤทธิ์ แลนิ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

นางสาวเกศินี ทิศกุลสว่าง

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศีรอยุธยา 

นางสาวเอื้องพร ตะวันแจ่มฟ้า

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริพร แผนดี

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวเกศรินทร์ โสมทอง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวชิญาฏา เจริญจิตร์

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ