นางสาวพัชรี แก้วกุมารี

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะอุตสาหกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

นางสาววสุพอ

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากคณะอุตสาหกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

นางสาวรัตนา วิจิตขะจี

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 

น.ส.อาทิตยา ชัชวาลย์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 

นางสาวศรัญญา แสงอ่อน

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกไม้ดี

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะวิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

นายทัณสา กระจายทรัพย์

​จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสาขาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

นางสาวชีวนุช เล่าเดชวรโชติ

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ