นางสาวพรทิพย์ ตรรกชนชูชัย

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

นางสาวศศิวิมล เตรียมพยุง

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

นายมานิตย์ วรกิจพาณิชย์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นายคมสัน แก้วใส

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอังคณา เวฬุวาปี

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

นายสมศีล แซ่ย่าง

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

นางสาวสุนารี แซ่ท้าว

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวศิริพร แก้วกุสุมาลย์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช