นายศุภชัย แสนคุณธรรม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกรรณิการ์ ประชารังสรรร์

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นางสาวทาริกา นวภัทรสกุล

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวพิกุลเงิน สายสกุลคงทน

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

นางสาวปรีดาภรณ์ ฟุกคุ่ย

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาวกาญจนา เผ่าพงศ์วีระ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาวรัชชิตา ไพรแสงพนา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี