นายสิทธิพงศ์ วงศ์ศิริภัคดีกุล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายยุทธสิทธิ์ วงศ์ชัยเลิศ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางสาวราตรี อนุชิตวรการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นางสาวพรนัชชา แซ่ยั้ง

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

นายวันเฉลิม แซ่ว่าง

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

นายเยีย แซ่มัว

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

นายประเสริฐ แสงว่าง


 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นางสาวจิรภัทร วิมลศรี

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา