นักเรียนทุนที่จบการศึกษา

น.ส.บริมาส ลีลา

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เมื่อปี 2561

นางสาวนุช ยอดมณีบรรพต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาวทีไร มาเยอะ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อปี 2561

นางสาวเสาวคนธ์ แซ่ย้าง

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม) เมื่อปี  2561

นางสาวสุธิดา แซ่ม้า

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อปี 2561

นางสาว อาภากร บุญเลิศ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นายชวนากร วรินทรโชคถาวร

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแพชร  เมื่อปี 2561

นางสาว จณิสตา สุพร

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อปี 2561