นักเรียนทุนที่จบการศึกษา

นางสาว ติมา บุรัตน์

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว จารุณี ท้องฟ้าชโลม

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว ชนาภา อนุกูลนิติธรรม

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อปี 2561

นางสาว มาลัย ชื่นหมอกจันทร์

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว รัตนาภรณ์ พึ่งเกษม

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อปี 2561

นางสาว ศศิวิมล นิจารมย์

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อปี 2561

นางสาว ชบาไพร น้ำไหลริน

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อปี 2561

นางสาว กุลธิดา แก้วสาร

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  เมื่อปี 2561