นักเรียนทุนที่จบการศึกษา

นางสาว อารีย์ แซ่ฟ่า

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เมื่อปี 2561

นางสาว กฤษยา ใจคำ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เมื่อปี 2561

นางสาว นภา บุญช่วย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ การโรงแรมและบริการ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  เมื่อปี 2561

นางสาว ลลิตา แซ่ม้า

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะ ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)   เมื่อปี 2561

นางสาว พิจิตรา แซ่ยั้ง

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะ ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)   เมื่อปี 2561