นักเรียนทุนที่จบการศึกษา

นางสาว วาสนา คีรีธรรมรักษ์

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว อาภาพร นิโรจน์แก้วเดชา

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อปี 2561

นาย ชาตรี อุ่ยซือกุ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561


นาย ธนา พัฒนพูนผล

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561


นางสาว สายฝน พนาไพศาลกุล

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ นิเทศศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นาย พงษ์ศักดิ์ อนุชิตวรการ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นาย ธีระ แซ่เติ๋น

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นาย ชาญวิทย์ แซ่ว่าง

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561