นักเรียนทุนที่จบการศึกษา

นางสาว ณกรณิกา เพอเมีย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว อริสา มอโป๊ะกู่

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว อัญชราภรณ์ หงษ์เจริญ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นางสาว ศุภลักษณ์ แซ่กือ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561


นางสาว ศิริพร ฤกษศิริกุล

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อปี 2561

นาย วิชา แสนโซ้ง

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เมื่อปี 2561

นางสาว สุทิดา มาลีศรีสุกใส

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เมื่อปี 2561

นางสาว กันยา อรรถพลภูษิต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เมื่อปี 2561